Digital vård

Digital vård - social hälsa

För många har digital vård blivit synonymt med att boka tid hos läkare och förnya recept via vårdappar som Doktor.se och KRY. I vår värld innebär digital vård även olika lösningar som fokuserar på social hälsa. Våra produkter underlättar möten mellan vårdgivare och vårdtagare och gör det enkelt för vårdtagaren att “vara nära” anhöriga och ingå i vardagen.  

För att fler ska kunna må gott med samma möjligheter måste den geografiska begräsningen avlägsnas; den som idag hindrar många från att söka och få hjälp, och känna sig inkluderade. Vi uppmuntrar användandet av ljud- och videoteknik för att kunna erbjuda likvärdig vård och sociala hälsa, oavsett var man befinner sig. 

Video som värnar och vårdar

Videomöten och digitala samarbeten sker redan rutinmässigt på de flesta håll inom vården. Produkter som utvecklats med en viss bransch i åtanke har fått nya möjlighet att göra välgörande insatser, inte minst ute på avdelningarna på sjukhus och vårdinrättningar. 

Hur videoteknik har förmågan att värna och vårda insidan såväl som utsidan har vi erfarenhet av genom våra skalsskyddslösningar. Olika k
ombinationer av porttelefoner och svarspaneler syns allt oftare i entréer till sjukhus, skolor och äldreboenden. På bilden intill visas en installerad Fanvil i61 – video/röst/RFID.

Vision e-hälsa 2025

Under coronapandemin kunde vi erbjuda ”smittfria kontakter” och med hjälp av video-, röst- och larmsystem säkerställa virtuell närhet, delaktighet och omsorg. Vår fortsatta ambition ligger helt i linje med Vision e-hälsa 2025, där målsättningen är att:

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”.

I vår webbshop – t ex i  kategorierna videokonferens och porttelefoner & skalskydd – presenterar vi produkter och lösningar som effektivt tjänstgör inom vården. 

Nytta för både vårdgivare och vårdtagare
  • Hälsa och vård på jämbördiga villkor
  • Attraherar patienter utanför geografiskt område
  • Bättre patientbemötande med högre servicegrad
  • Styr vårdmöten till önskade tider och bästa resurs
  • Digifysisk vård: behandla digitalt när det går och fysiskt när det behövs 
  • Möjliggör digitala samarbeten med externa aktörer
Varukorg